ВАЖНО:

  Откриването на учебната година е

             на 15.09.23г.от 10.00часа.

  Учениците да бъдат 9.45ч.в двора на училището,

с официална униформа.

                                                                                                                                 От ръководството

Списък класирани на 05.06.2023

1. ЕМС 16009933 Първа група Доп. точки: 6.0  
2. ЙЕП 16005782 Първа група Доп. точки: 4.0  
3. МХК 16001549 Първа група Доп. точки: 4.0  
4. АСТ 16010310 Първа група Доп. точки: 0.0  
5. ЗТР 16007684 Първа група Доп. точки: 0.0  
6. КБД 16006081 Първа група Доп. точки: 0.0  
7. ННГ 16007475 Първа група Доп. точки: 0.0  
8. АБГ 16008158 Трета група Доп. точки: 0.0  
9. ЮАК 16010331 Четвърта група Доп. точки: 11.0  
10. МПИ 16007222 Четвърта група Доп. точки: 8.0  
11. БЛН 16012530 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
12. БСМ 16010600 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
13. ВПЦ 16007152 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
14. ЕММ 16009293 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
15. МРК 16006359 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
16. СИТ 16009276 Четвърта група Доп. точки: 5.0  
17. ЗКИ 16010892 Четвърта група Доп. точки: 3.0  
18. ВВЖ 16007473 Четвърта група Доп. точки: 0.0  
19. ЗБК 16014290 Четвърта група Доп. точки: 0.0  
20. ИИК 16010808 Четвърта група Доп. точки: 0.0  
21. НИМ 16001495 Четвърта група Доп. точки: 0.0  
22. НМП 16002781 Четвърта група Доп. точки: 0.0  


Срокът за записване на класираните е от 05.06.2023 до 17 ч. на 15.06.2023 г.

 Прием в първи клас за 2023/2024 учебна година:

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ!

Детето Ви ще бъде в първи клас!

Това събитие е толкова вълнуващо,равнозначно на първите стъпки,когато то прохожда.

Ние,вече порасналите,знаем колко е важно всеки трепет да бъде обграден с грижовност,

внимание,търпение,много обич и разбира се професионална компенентност и умения

да обучаваш,възпитаваш и  напътстваш.

Всичко това ,заедно с уютна и позитивна атмосфера,

ще откриете в нашето 175основно училище"Васил Левски".

 Джорджия Соколова

 Ден на отворените врати-09.05.23г

Родителска среща-09.05.23г.от 18.00ч.

175. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МРАМОР, РАЙОН “ВРЪБНИЦА “ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

З  А  П  О  В  Е  Д  № 505-195 / 21.03.2023 г

 

Относно: Утвърждаване на училищния план-прием за учебната 2023 /2024 год.

 

На основание чл. 257 ал.1 и ал.2, чл. 259 ал.1 от ЗПУО, чл. 44 ал.1 и чл.45 ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, протоколно решение на заседание на педагогическия съвет / протокол №   от 15.03.2023 год. и становище на обществения съвет от 17.03. 2023 год.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

 

УЧИЛИЩНИЯ ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОД.:

 

  1. Брой паралелки  и брой места в І и в V клас:

І клас – 2 паралелка при максимален брой  ученици – 33

V клас – 1 паралелка при максимален брой ученици -  24

               

  1. Организиране на целодневна организация на учебния ден :

І  клас – 1 група

II клас – 1 група

III клас – 1 група

IV клас – 1 група

 

  1. Полудневна организация на  учебния ден преди обед.

      

  1. Училищна комисия за изпълнение на училищния план-прием:

1.Състав:

   Председател: Росица Славчева – старши учител начален етап;

           Членове: Стефка Райкова – старши учител в начален етап;

                           Боряна Павлова – ЗАС

   Информационно обслужване : Лили Тончева – зам.-директор

2.Задължения: 

    Извършва всички дейности по приема , информирането  и подпомагането на родителите за работа в системата съгласно графика.

 

                                                               ДИРЕКТОР:

                                                                                      / ДЖ.СОКОЛОВА / 

 

 Уважаеми родители ,уведомяваме Ви,че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас

за учебната 2023/2024г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на

детските заведания, подготвителните групи и Iклас в училище(ИСОДЗ)на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Вид класиране

дати

Дейност

Забележка

 

24.04.23

Обявяване на свободните места

 

 


от25.04 до 04.06.23

Актуализиране на профили и добавяне на

кандитатури.

Край на актуализациите на профили

до 18.00ч.(заключване на системата)

класиране

05.06.23

Публикуване на резултатите

до 12.00

 

от 06.06 до15.06

Записване на ученици за първи клас

Край на записването до17.00ч. на 15.06.

 

16.06

Край на актуализациите на профили.

до 17.00ч.( Заключване на системата)

IIкласиране

16.06.23

Публикуване на резултатите

 

 

от19.06  до 23.06

Записване на ученици за първи клас

Край на записването до17.00ч. на 23.06.

 

23.06

Край на актуализациите на профили.

до 18.00ч.( Заключване на системата)

IIIкласиране

23.06.23

Публикуване на резултатите

 

 

от24.06  до 28.06

Записване на ученици за първи клас

Край на записването до17.00ч. на 28.06.

 

28.06

Край на актуализациите на профили.

до 18.00ч.( Заключване на системата)

IVкласиране

28.06.23

Публикуване на резултатите

 

 

от 29.06 до 30.06

Записване на ученици за първи клас

Край на записването до17.00ч. на 30.06

 

от 01.07 до30.08

Период без класирания

 

 

31.08

Край на актуализациите на профили.

до 18.00ч.( Заключване на системата)

Текущо класиране

01.09.23

Публикуване на резултатите

 

 

от 01.09 до 05.09

Записване на ученици за първи клас

Край на записването до17.00ч. на 05.09.

 

Организацията на приемане на деца и ученици става в съответствие с Наредба № 10 от 01.09.2016 г.  за организация на дейностите в училищното образование.

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно образование в първи клас постъпват деца, които навършват 7 години в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в първи клас по преценка на родителите и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред определени от държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

 ІІ. Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.

 ІІІ.  Критерии за подбор:

175 основно училище“Васил Левски“ е единствено  в с. Мрамор.  Комисия от училището е изработило критерий за прием в първи клас съобразени с основните критерий на Столична община.

 От Ръководството

 

 

 

 

                                                                              

 

 

175.“Васил Левски“- с.Мрамор, р-н Връбница

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

1261 ГР.София с.Мрамор, ул.“Св.Св. Кирил и Методий“ №1

Тел.02/998 20-84 e-mail: ou175@abv.bg ; www.175ou.bg

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА

175 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

с. МРАМОР

2019-2023 ГОДИНА 

Стратегията за развитие на училището за периода 2019- 2023 г.  е приета на заседание на Педагогическия съвет / Протокол №11 от 10.08.2019 г./ и е утвърдена със заповед №................................. на Директора на училищено

УВОД

Стратегията за развитие на 175 ОУ „Васил Левски“, с. Мрамор, р-н Връбница е разработена в изпълнение на  член 263, ал.1, т.1 от ЗПУО и отчита специфичните особености и традиции на училищната обазователна среда и представя вижданията ни за качествено образование според Стандарта за управлението на качеството в институциите / чл. 22, ал.2, т.15 от ЗПУО / и образователните принципи и цели, заложени в текстове на ЗПУО / чл.3 и чл.5 от ЗПУО /.

Настоящата стратегия обхваща периода 2019-2023 г., като се актуализира при необходимост.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО И НА ВЪНШНАТА СРЕДА

     175. основно училище „Васил Левски“, село  Мрамор, е създадено през 1881 година, потвърдено чрез писмо от Националния музей по образованието в гр. Габрово. През 1935г. е открита сегашната сграда, като първоначално е била само на един етаж, а през 1940г. е достроен втори етаж и сградата е завършена напълно. В средата на 60-те години сградата е обновена и модернизирана с водопровод, канализация и електрическа инсталация. През 1989г. е направена първата копка  за нова сграда  на училището. През 2019 г. по проеск на Столична община сградата е завършена по модерен европейски стандарт с голям физкултурен салон и две класни стаи.

     Училището изгражда свой облик и традиции и винаги се е стремяло да се утвърди като престижно учебно заведение в района.

     Животът в училището е добре планиран и организиран, което е условие за успешна работа и реализиране на поставените цели. В основните образователна , възпитателна и социализираща дейности училищния екип постига добри резултати. Те са отразени в летописната книга и са свързани със средния успех на учениците по випуски, успехът им от Националните външни оценявания в четвърти и седми клас, постижения на олимпиади и състезания.

     Добра практика в училището е разработването и включването в национални програми и проекти. Това повиши интереса към изучаването на информационни технологии, чужди езици, танцово и приложно изкуство, обществени и природни науки и спорт. Работата по проектите мотивира учениците да са по-любознателни и да развиват подръчни умения, необходими в ежедневието и е стимул за участие в изложби и конкурси, откъдето обикновено се връщат с награди. В учебния процес се използва учебната платформа „Уча се“, както и различни иновативни форми и методи на обучение.

     Материално-техническата база се обновява и осъвременява непрекъснато, в съответствие с повишените потребности в образователния процес.

     Наличната материално-техническа база и спортните съоръжения  позволяват обучението и на по-голям брой ученици от тези, които учат в училището.

 

 

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

УЧЕНИЦИ

     През 2021/2022 учебна година в училището се обучават 155 ученици, разпределени в:

-начален етап / I- IV клас / - 4 паралелки;

-прогимназиален етап /V - VII клас / - 3 паралелки;

-ЦДО- 4 групи / 3 в начален и 1 в прогимназиален етап/.

 

КАДРОВИ ПОТЕНЦИАЛ

     Ръководството на училището се осъществяваот директор и заместник директор. Назначени са 13 високо квалифицирани педагози с висше образование, от които 12 магистри и 1 бакалавър.

От тях с Четвърта ПСК- двама и с Пета ПКС- трима.

Един учител, който в момента защитава бакалавърска степен.

В начален етап работят 6 старши учители, 1 учител и един студент, в прогимназиален етап работят 6 старши учители.

За здравното обслужване се грижи медицинска сестра.

За материално- техническата база отговаря ЗАТС и е назначен помощен персонал- работник подръжка и 3 хигиениста. Пропусквателният режим и безопасността се регулират чрез система за видео наблюдение, служител портиер и вътрешни дежурства.

 

МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

     Училището от новата 2021/2022 г. разполага с достатъчен брой класни стаи. Всички класни стаи са с интернет връзка и разполагат с мултимедия и лаптопи, с което се осигурява съвременно и интересно обучение. Има един компютърен кабинет.

     Разполага с дирекция, учителска стая, канцелария, здравен кабинет, стая за кетъринг и двор с модерна спортна площадка. Новопостроена ограда.

 

 

 

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

СИЛНИ СТРАНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

Дългогодишни традиции и ритуализация на училищния живот.

Квалифициран педагогически персонал.

Добър ред и организация на училищния живот.

Липса на свободни часове.

Диалогичност при разрешаване на проблемите.

Функциониращ ученически съвет и ученически дежурства.

Стремеж за по- добра реализация на училищния план – прием.

Ефективни учебни планове, съобразени с ДОС.

Стабилни и оптимални резултати на НВО, съотносими към регионалните и националните.

Успеваемост на учениците на олимпиади, състезания и конкурси.

Работа с ученици със СОП и приобщаването им към класовете.

Създадени условия за целодневна организация на учебния процес.

Няма отпаднали ученици поради отсъствия и слаб успех. Всички продължават образованието си след седми клас.

Позитивни отношения в класовете и училищния екип.

Добра координация и обмен на информация между учителите и работещи методични обединения.

 Приемственост между начален и прогимназиален етап.

Привлекателна учебна среда, вече отлични условия за спорт във физкултурния салон и спортната площадка.

Осигуряване на закуска и обяд в начален етап. Участие в националната програма „Плод и мляко“.

Избор на извънкласни дейности, организирани в училището, в изпълнение на Наредба за приобщаващо образование.

Работа по проекти и програми на МОН.

Добра координация с местни и общински структури и организации.

Съвместна работа с училищното настоятелство и обществения съвет.

Добро управление на финансовите средства в условията на делегиран бюджет.

  Включване на учителите в поддържаща и надграждаща квалификация.

Засилени мерки за контрол на достъпа в училищния двор .

Консултации и подкрепа за учениците и родителите, при необходимост.

Въведени униформи за ученици и учители.

Привличане на учениците като партньори в образователния процес и при разработване и реализиране на проекти.

По- голяма пълняемост на паралелките.

Подкрепа на личностното развитие на учениците.

Включване на учителите в подържаща и надграждаща квалификация. Недостатъчна квалификация на педагозите за работа с ученици със СОП.

Превенция на агресията и противообществените прояви.

Споделяне на добри практики в обучителния процес.

Сътрудничество с родителите и обществения съвет и училищното настоятелство за изпълнение на инициативи и съвместви дейности.

Достъп до национални програми и програми на ЕС и активно включване на учители, ученици и родители в разработването на проекти.

Целенасочени дейности за подържане и издигане авторитета на училището.

Активна комуникация и съвместни мероприятия за по- добра приемственост и популяризиране дейността на училището съвместно с 176 ОДЗ  „Зорница“.

 

СЛАБИ СТРАНИ

ЗАПЛАХИ

Намаляване броя на учениците в паралелките.

Увеличаващ се процент на незаинтересовани родители.

Недостатъчно използване на възможностите за привличане на родителите, формални и неизчерпателни практики на комуникация.

 

Непредвидени обстоятелства, свързани с международната обстановка.

Ниска степен на раждаемост и в резултат на това намаляване броя на учениците.

Небалансиран прием в училищата от региона, водещ до разсейване на учениците.

Феминизация на учителската професия.

 

Ниска заинтересованост на голяма част от родителите към случващото се в училище. Негативно отношение към учебния процес и липса на мотивация за учене- водещи до по- ниски резултати.

 

ИЗВОДИ

      Анализът показва, че релацията „силни страни- възможности“ има по- голяма тежест, което определя стратегия за развитие, насочена към затвърдяване и развитие на завоюваните позиции и разкриване на нови перспектви.

 

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ

МИСИЯ

     С педагогически такт, търпеливост и индивидуален подход изграждаме мотивирани, активни, знаещи и възпитани ученици.

 

ВИЗИЯ

     175. основно училище има собствен облик и традиции. То се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:

начален етап: 1. – 4. клас;

прогимназиален етап: 5. – 7. клас.

Постигането на качествен образователен процес се реализира с учители, които харесват професията си и успешно прилагат стандартите на ЗПУО.

Разработване на съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

Прилагане на различните форми на обучение, заложени в ЗПУО, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

Модернизиране и подържане на учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

Изграждане на екипи от специалисти, които да осъществяват обща и допълнителна подкрепа на ученици и родители.

За поддържане на позитивен микроклимат училищната общност се ръководи от правилата на Етичен кодекс.

Осъществяване на целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище и осигуряване на специализирана помощ при самоподготовката.

Участие в международни проекти и национални програми.

Изграждане на навици за здравословен начин на живот чрез медицинско обслужване и участие в програмите на ДФЗ „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

Задълбочаване и разширяване на инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на българите.

 

ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО

     Резултатите от обучението в училище да покриват изискванията на държавните образователни стандарти.

Учебните часове и самоподготовката за тях са времето, в което учениците активно придобиват знания, умения и компетентности.

Диалогичност между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

Висок професионализъм на педагогическия екип.

Ефективна управленска дейност.

Добро взаимодействие с държавните и общински структури, с обществените организации, по проблемите на образованието и възпитанието на учениците.

Изграждане на сигурна, модерна и уютна среда за работа на целия педагогически екип.

Обогатяване и затвърждаване на традициите и ритуалите в училищния живот.

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

     ОУ да се утвърди като предпочитаното училище на територията на с. Мрамор и околните села чрез:

Поддържане на високо качество и ефективност на ОП;

Осигурява на всеки ученик на съответстващата му степен на функционална грамотност, в часовете от училищния учебен план;

Изграждане на естетически усет към заобикалящата го среда;

Развиване и поддържане на физическата работоспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот за членовете на училищния екип;

Поддържане и обновяване базата в училището.

 

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Разширяване на автономността на субектите в училище;

Хуманизация на процеса на образование;

Иновативност и творчество;

Толерантност и позитивна етика.

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА

Средства от делегирания бюджет на училището;

Средства от Училищното настоятелство;

Благотворителни базари на учениците;

Проектно и програмно финансиране;

Дарения.

 

 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСИРАНЕ:

 

Дейност

Финансиране

Срок

1.

Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение.

Делегиран бюджет,

/ДБ/

до 15.09. на всяка година

2.

Обновяване на класни стаи и кабинети.

ДБ,външно финансиране

септември, всяка година

3.

Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет.

ДБ, НП на МОН и др.

Септември, 2020 г.

4.

Участие в квалификационни форми на педагогическия състав.

ДБ и НП „Квалификация на педагогическите кадри“ и др.

постоянен

5.

Участие в програми и проекти на МОН и др.донорски организации

Смесено финансиране

постоянен

6.

Съвместни тематични изяви с р-н „Връбница“ и културните и образователни институции в с. Мрамор, р-н Връбница.

Смесено финансиране

постоянен

7.

Организиране на благотворителни Коледни и Великденски изложби- базари

Родители

постоянен

8.

Организиране на патронен празник и спортни празници, участия в районни и общински спортни състезания.

ДБ, СО

постоянен

9.

Организиране на екскурзии с учебна цел

Родители

постоянен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИ

ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО Ѝ

Поддържане на високо качество и ефективност на ОП.

 

1. Формиране на екип от висококвалифицирани учители

2. Провеждане на тематични ПС с цел анализиране на слабостите в успеваемостта на учениците.

3. Обмяна на добри педагогически практики в училище и извън него.

4. Липса на свободни часове.

5. Обезпечаване на процеса на обучение със съвременни средства за онагледяване и практическа дейност.

6. Използване на интерактивни методи на обучение за мотивиране на учениците за повече знания и компетентности.

7. Използване на информационните технологии в процеса на обучение по всички предмети.

8. Организиране и провеждане на вътрешноучилищни състезания, олимпиади, изложби, викторини по различни предмети.

9. Работа по образователни проекти.

10. Училищни учебни планове да са съответни на потребностите на пазара на труда.

Осигурява на всеки ученик на съответстващата му степен на функционална грамотност, в часовете от училищния учебен план.

 

1. Позитивна подкрепа и оценяване на възможностите на всеки ученик по отделните учебни предмети.

2.Степенуване на задачите за домашно и писмени изпитвания, 3.Обогатяване и разнообразяване на извънкласните дейности и заниманията със спорт (ИУЧ, ФУЧ, ФВС).

4. Утвърждаване на традиции и символи на училището.

5. Превенция на агресията, тормоза и други негативни прояви в училищната общност.

Диалогичност между основните партньори в училищната общност – ученици, учители и родители.

 

1. Регулярна връзка между учителите и родителите.

2. Осъществяване на съвместни инициативи с ученици, учители и родители.

3. Включване на ученици и родители в разработване на проекти.

4. Прилагане на мерки за намаляване на броя на отсъствията от учебни часове.

5. Договаряне на общи изисквания към учениците, съобразно приетите правила на класа и правилниците на училището.

6. Сътрудничество с Училищно настоятелство.

Ефективна управленска дейност.

1. Планиране и контрол при постявяне на задачите.

2. Формулиране на ясни, кратки и точни указания за изпълнение на задачите.

3. Делегиране на правомощия.

4. Създаване на работни групи и комисии от педагози при решаване на казуси, разработване на правилници и др. документи.

5. Подобряване на вътрешноучилищна информационна система.

Използване на различни форми за мотивиране на персонала.

1. Увеличаване на индивидуалните трудови възнаграждения на работещите в рамките на утвърдените средства в делегирания бюджет.

2. Формиране на система от морални стимули, изготвяне на Етичен кодекс.

4. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите според заявените от тях потребности.

5. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др.

Взаимодействие с  държавни и общински структури, с обществени организации

1. Създаване на ефективен Обществен съвет от активни родители и общественици.

2. Работа с НПО по различни проекти.

3. Участие в различни форми на състезания и конкурси, организирани от СО, МОН, МФВС, и др.организации.

Поддържане и обновяване базата в училището.

 

 

Изграждане на модерна учебна база чрез:

1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност.

2. Обновяване на настилката на училищния двор.

3. Естетизация на училищния двор.

4. Разработване на проекти за обогатяване на училищната МТБ.

5. Работа по привличане на спонсори.

6. Текущи ремонти в класните стаи.

8. Обезпечаване на подходящо обзавеждане на класните стаи и компютърния кабинет.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ  ПЪРВОКЛАСНИЦИ


Заповядайте в училище, за да запишете вашите деца!

Приемното време е от 8.00 до 17.00ч.

Необходимите документи са:

1. Заявление за записване (по образец на училището);

2.  Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал;

3. Акт за раждане –   оригинал за сверяване на данните.

Забележка: В случай, че детето не е посещавало подготвителна група, родителите декларират писмено това обстоятелство.


             Уважаеми родители ,уведомяваме Ви,че графикът на дейностите за прием на ученици в I клас

за учебната 2022/2023г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на

детските заведания, подготвителните групи и Iклас в училище(ИСОДЗ)на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

.

 

***

 

І. График на дейностите по приемането и записването на ученици в І клас: 

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84
        +359 88 480 1723

E-mail:  info-2203175@edu.mon.bg

              ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

 

 
Вид класиране

дати

Дейност

Забележка

 

26.04.22

Обявяване на свободните места

 

 

до 5.06.22

Край на актуализациите на профили

до 18.00ч.(заключване на системата)

I класиране

06.06.22

Публикуване на резултатите

до 12.00

 

от 06.06 до17.06

Записване на ученици за първи клас

Край на записването до17.00ч. на 17.06.

 

19.06

Край на актуализациите на профили.

до 18.00ч.( Заключване на системата)

IIкласиране

20.06.22

Публикуване на резултатите

до 12.00

 

от20.06  до 24.06

Записване на ученици за първи клас

Край на записването до17.00ч. на 24.06.

 

26.06

Край на актуализациите на профили.

до 18.00ч.( Заключване на системата)

IIIкласиране

27.06.22

Публикуване на резултатите

до 12.00