БЮДЖЕТ

Д О К Л А Д

 

Относно : Получените и изразходваните средства на Бюджет 2020г.

175 ОУ  „В. Левски“ – с. Мрамор

 

    Със заповед на Кмета на Столична община са ни предоставени             срадства от 551 979,00 лв към четвърто  тримесечие  на  Бюджет  2020г.                          дейност 322

    Постъпилите средства по прихода  на Бюджета за 2020 г.  са в размер на    533 522,00 лв.Извършени са разходи към края на 2020 г. по държавна отговорност,  както  следва :

            1.Работна заплата на персонала -359 483,00 лв.

            2.Осигурителни вноски работодател -81 503.00 лв.

            3. Представително , работно облекло и СБКО на персонала -11 057.00 лв.

            4. Храна на ученици до 4 клас -5 513.00лв

           5. Разходи за материали-21 780.00лв. от тях за COVID-19 - 3 249.00лв

          6.Разходи  за външни услуги /охрана , поддръжка.тел. разходи и др./-  

              25 087,00 лв.                                         

          7. Разходи за горива, ел. енергия и вода -12 664.00лв                                                         

           8.Разходи за учебници и помагала -13 695.00 лв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           9. Разходи за ДМА -2 270.00 лв        

         10. Разходи за застраховки - 470.00лв                                                                                                

         Общи разходи    към 31.12.2020 г. по Бюджета  за 2020 г.  са 533 522,00 лв.

          Неусвоени средства по Бюджета за 2020 г. -14 964,00- лв –/ преходан остатък/

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                    

Изготвил гл.счетоводител:                                         Директор:
                                   /Е.Кръстева/                                                   /Цеца Владинова/

                   

  175 ОУ   В. ЛЕВСКИ     БЮДЖЕТ 2021Г      
 322 дейност  -по ФОРМУЛА  СО                                                             
УЧИЛИЩА §                                                         175 ОУ  ВАСИЛ  ЛЕВСКИ  - МРАМОР        
150/БР. УЧЕНИЦИ  98% ОБЩО  I II III IV
1.Заплати на перс.по труд.правоотн. 01-00 388 178 93 095 93 095 93 095 108 893
в т.ч:            
 запл.на перс по тр.правоотн 01-01 372 378 93 095 93 095 93 095 93 093
ДМС и др.доп.възнагр. 01-09 15 800       15 800
Др.възнагр.и плащания на перс. 02-00 0 0 0 0 0
за нещатен перс.по тр.правоотн 02-01          
за персонал по извънтр.правоотн. 02-02          
изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр. 02-05          
обезщетения с х-р на възнагр. 02-08          
др.плащания и възнаграждения-интр. 02-09 1 900        
Задължит.осиг.вноски работодател 05-00 85 399 21 350 21 350 21 350 21 349
ДОО 05-51 43 720 10 930 10 930 10 930 10 930
УПФ 05-52 14 690 3 673 3 673 3 673 3 671
здравно-осигурит.вноски 05-60 18 632 4 658 4 658 4 658 4 658
ДЗПО 05-80 8 357 2 089 2 089 2 089 2 090
Издръжка 10-00 112 961 43 022 22 632 14 750 32 557
храна 10-11 8 648 2 882 2 882 0 2 884
медикаменти 10-12 0 0 0 0 0
постелен инвентар и облекло` 10-13 1 800 1 500 0 0 300
уч.инаучноизсл.р-ди и книги 10-14 0 0 0 0 0
материали 10-15 26 101 8 000 7 000 4 000 7 101
вода, горива и енергия 10-16 30 000 10 000 5 000 5 000 10 000
разходи за външни услуги 10-20 25 072 7 000 6 000 5 000 7 072
текущ ремонт 10-30 3 750 2 000 0 0 1 750
командировки в страната 10-51 1 500 0 1 000   500
разходи за застраховки 10-62 600 300     300
СБКО 10-91 3 000 750 750 750 750
Глоби,  неустойки лихви и съд.обезщ. 10-92 0       0
занимания  по интереси-1900 лв  10-98 1 900       1 900
др.некласифиц. В др.§ и под§-  10-98 10 590 10 590 0 0 0
Стипендии 40-00          
Осн.ремонт на ДМА 51-00          
Придобиване на ДМА 52-00          
  52-01          
  52-02          
  52-03          
  52-05          
  52-19          
Придобиване на НДА 53-00          
Всичко- Дейност  322   586 538 157 467 137 077 129 195 162 799
    0        
             
             
ДЕЙНОСТ :3338            
             
издръжка  1000          
др.некласифиц. В др.§ и под§    10-98 7867 0      
             
ДЕЙНОСТ :7713            
             
др.некласифиц. В др.§ и под§    10-98 0 0      
             
ОБЩО   БЮДЖЕТ  - 175 ОУ    0 0 0 0 0
             
          Гл. Счетоводител:     Директор:      
                                                /Е. Кръстева/     Ц. Владинова/  

 

 

 

 

 

 

    Д О К Л А Д

 

           Относно : Получените и изразходените срадства на Бюджет 2020г. 175 ОУ В. Левски – Мрамор

 

Със заповед на Кмета на Столична Община са ни предоставени срeдства от 551979,00 лв към четвърто  тримесечие  на  Бюджет  2020г.     

                     дейност 322

 Постъпилите средства по прихода  на Бюджета за 2020г.  са в размер на    533522,00 лв.

Извършени са разходи към деветмесечието  на 2020г. по държавна отговорност  както  следва :

            1.Работна заплата на персонала -359483,00лв.

            2.Осигурителни вноски работодател -81503.00лв.

            3. Представително , работно облекло и СБКОна персонала -11057.00лв

            4. Храна на ученици до 4 клас -5513.00лв

           5. Разходи за манериали-21780.00лв. от тях за COVID-19-3249.00лв

          6.Разходи  за външни услуги /охрана , подръжка.тел. разходи и др./-25087.00лв                                            

          7. Разходи за горива ел. енергия и вода -12664.00лв                                                         

           8.Разходи за учебници и помагала -13695.00 лв                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           9. Разходи за ДМА -2270.00 лв          

         10. Разходи за зостраховки -470.00лв                                                                                                

         Общи разходи  за  към 31.12.2020г по Бюджета  за 2020г.  са 533522,00 лв

          Неосвоени средства по Бюджета за 2020г -14964,00- лв –/ преходан остатък/

 

 

                Изготвил :гл. счетоводител                                            Директор:                                                                                                                                                                                                                         / Е. Кръстева /                                                                               /Ц. Владинова /

  

            

 

 

/Бюджет-2019г/доклад.1.jpg/Бюджет-2019г/doklad.2019.2.jpg/Бюджет-2019г/Dokl.byudjet.9m.2019.jpg/Бюджет-2019г/DOKL.BYUDJ.6M.2019.jpg/Бюджет-2019г/dokl.1.jpg/Бюджет-2019г/6.03.jpg/Бюджет-2019г/6.02.jpg/Бюджет-2019г/6.02.1.jpg/Бюджет-2019г/6.01.jpg/Бюджет-2019г/6.01.5.jpg/Бюджет-2019г/6.01.5.jpg/Бюджет-2019г/6.01.4.jpg/Бюджет-2019г/6.01.4.jpg/Бюджет-2019г/6.01.4.jpg/Бюджет-2019г/6.01.3.jpg/Бюджет-2019г/6.01.2.jpg/Бюджет-2019г/6.01.1.jpg

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА