ДОКУМЕНТИ

 1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

 

2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

-          Закон за предучилищното и училищното образование;

-          Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).

 

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на училището

 

4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

 

За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален етап  или основна степен на образование и има удостоверителен характер.

 

5. Начини на заявяване на услугата.

 

Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището.

6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Не се предоставя по електронен път


7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочен

8. Такси или цени
Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

 

9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионалното управление на образованието

Министерство на образованието е науката

 

10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд


11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

       ou175@abv.bg

12. Начини на получаване на резултата от услугата

 

След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране.

 

Лично/чрез упълномощено лице

 

 

 

 

 

 

Входящ номер ___________________________

 

ДО

ДИРЕКТОРА  НА

175 ОУ „В.ЛЕВСКИ“

гр./с. СОФИЯ – С. МРАМОР

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

_________________________________________________________________________________________

 

(име, презиме и фамилия)

 

 

 
 

 

 

 

 


живущ(а)  в  гр./с. __________________________________, община _____________________________,

 

област ________________________________, ж.к./ул. __________________________________№______,

 

бл. ____, вх.____, ет. ____, ап. _____, тел. за контакти _________________________________,

 

завършил(а) ___________ клас/етап или основна степен на образование през учебната __________година в

_________________________________________________________________________________________

(пълно наименование на училището)

 

гр./с. ________________________, община _______________________, област ____________________,

 

 

Уважаема госпожо Директор,

 

 1. Желая да валидирам компетентности за

   

  ____________________________________________________________

                 (клас, етап или основна степен на образование)

   

 2. Желая да валидирам компетентности по следните учебни предмети: 

   

Наименование на учебния предмет

1

2

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прилагам копие от удостоверение за завършен клас/етап или основна степен на образование

 

№ ________________________, издадено от  ___________________________________ на _________________

 

Гр./с. ____________________                                     Подпис: __________________________                  

           

Дата: _____________________                                               

 

1. Наименование на административната услуга

 

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства.


2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на институцията


4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Администрация на съответната институция.

Гр. София – с. Мрамор, ул.“Св.св.Кирил и Методий “ № 1 ПК 1261;

 e-mail:ou175@abv.bg; 02 998 20 84; 8.30 -17.00 часа

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

Документи: заявление, документ за промяна на имената (ако е приложимо)

Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на свидетелства за завършено основно  образование , който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

– След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документът за завършено основно образование  се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

 

7. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник.

 

8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път.

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
            Безсрочно


10. Такси или цени.
           Не се дължат.

 

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието .


12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

ou175@abv.bg

/електронен адрес на институцията/

14. Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА  НА

175 ОУ „В.ЛЕВСКИ“

гр./с. СОФИЯ – С. МРАМОР

 

З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на дубликат на

………………………………………….…………..…………………..…………..

вид документ (удостоверение, свидетелство)

 

от …………………..………………………..…….…………………………………………..

име, презиме, фамилия

завършил /-а…………………………………….………………………………………….

клас, етап, степен на образование

 

през учебната ……….…./……………….. година в 175 основно училище „Васил Левски“ ; гр.София – с. Мрамор; ул.“Св.св.Кирил и Методий“ № 1

           

Издаването на документа се налага поради следните причини: ………….………………

………………………………………………………………………………………………….

Приложени документи:

…………………………….…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………

За контакти: телефон …………………., е-mail …………………………………………….

Пълномощно № …………………………………………..……………………………………

на ……………………………………………………………………………………………….

име, презиме, фамилия

 

 

  Дата: ………………….

   гр./с……………………..                                          Подпис:

                   Име, фамилия ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

 
 
                                  

                                          

                            

 

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА